Association BylawsDernek Tüzüğü - Deniz Turizm BirliğiDeniz Turizm Birliği

Association Bylaws

DENİZ TURİZMİ BİRLİĞİ DERNEĞİ
ANA TÜZÜK

Derneğin Adı ve Merkezi
Madde 1-Derneğin adı “ DENİZ TURİZMİ BİRLİĞİ DERNEĞİ ”dir. Merkezi Ankara’dır. Derneğin kısa adı “DTB:Deniz Turizmi Birliği” dir. Dernek, yurt içinde ve yurt dışında şube açabilir.
Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri İle Faaliyet Alanı

Derneğin Amacı:
Madde 2-Deniz turizmi alanında yatırım ve işletmecilik yapan kuruluşlar ve mensupları arasında karşılıklı dayanışmayı sağlamak, sektöre yönelik mesleki, sosyal ve teknik konularda araştırmalar yapmak ve bu hususlarda rehberlik etmek, sektörel disiplini oluşturmak ve ülkemiz deniz turizminin gelişmesine katkıda bulunmak, uluslararası rekabet gücünü artırmak, ülkemizin ve deniz turizminin tanıtımı konusunda ortak faaliyetlerde bulunmak ve üyelerinin özel ve tüzel kişilere karşı haklarını ve çıkarlarını savunmada yardımcı olmak ve bunun için hukuki yollara başvurmak, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği yapmak suretiyle alt yapının gelişimini ve bu çerçevede diğer müşterek hizmetlerin yürütülmesini sağlamaktır.

Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları

Dernek amaçlarını gerçekleştirmek üzere aşağıda belirlenen konularda, kanunlara uygun ve saygılı bir biçimde çalışmalarda bulunur.

1. Deniz turizmi politikalarının oluşumuna katkı ve oluşan politikalara uyumun sağlanması,

2. Deniz turizmi yatırımlarının gelişmesi ve işletmecilik sürecinin bürokratik işlemler bakımından kolaylaştırılması için, kamusal yapı ve bürokratik işleyiş biçimlerinin iyileştirilmesi ve basitleştirilmesi için faaliyetlerde bulunulması,

3. Deniz turizmi tesisi işletmeciliğinde sürdürülebilir gelişmeyi sağlayabilmek için ihtiyaç görülen yeni yatırım yerlerinin kamu yatırım programına alınmasının önerilmesi,

4. Mesleğin genel menfaatlere uygun olarak gelişmesinin ve mesleki faaliyetlerin kolaylaştırılmasının sağlanması,

5. Meslek mensuplarının kendi aralarında ve diğer kurum ve kuruluşlarla olan ilişkilerinde meslek disiplini ve etiğinin korunmasının sağlanması,

6. Yat limanı ve kurvaziyer limanı işletmelerinde profesyonel hizmet anlayışı, yat çekek yerlerinde sunulan bakım onarım hizmetleri ve yat işletmeciliği, günübirlik tur ve su sporları işletmelerinin kaliteli hizmet sürekliliği ve gelişmesinin sağlanması,

7. Çağımızın teknolojisi ile çevreyi korumaya azami dikkat gösteren ve çevre kirliliği açısından kabul edilebilir standartları sağlayan yat limanlarının, temiz denize sahip olmaları ve denizlerini temiz tutmalarının sağlanması,

8. Deniz turizmi tesisi yatırımlarında kamuoyunun doğru bilgilendirilerek bu tür yatırımlara sahip çıkılması ve bu amaçla bölge, belde veya şehir ile bütünleştirilmesinin sağlanması,
9. Türkiye’de deniz turizmi yatırım ve işletmeciliğinin dünya standartlarında ve ülkemiz koşullarında uygun biçimde gelişmesinin sağlanması, ihtiyaçlarının tespit edilmesi, bunların savunulması, çözümlenmesi ve tanıtlaması konusunda kamu kurum, kuruluş, müessese ve ilgili meslek kuruluşları nezdinde faaliyete bulunulması,

10. Ülkemiz deniz turizmi yatırımlarının ve işletmeciliğinin gelişmesi konusunda ilgili Bakanlıklar ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile turizm sektörü oda ve kuruluşlarının merkez ve taşra teşkilatları ile işbirliği içinde olunması,

11. Deniz turizmi yatırımı ve işletmesinde doğal çevrenin korunması için gerekli özenin gösterilerek bu konuda ilgili Bakanlıklar ile dayanışma ve işbirliği içinde olunması,

12. Ülkemiz ve deniz turizminin dünya ülkelerine tanıtılması açısından her türlü yasal faaliyette bulunmak, gerekli izinleri almak şartı ile bu alanda çalışan uluslararası kuruluşlara üye olmak ve bu konu ile ilgili her türlü konferans, fuar, seminer, yayın vs. düzenlemek,

13. Sektörümüzün uluslararası rekabet gücünü artırmak amacıyla deniz turizmi yatırımlarında ve işletmesinde, dünya standartlarına uygun ünitelerin oluşturulmasını sağlamak bu konuda ilgili kamu kurum ve kuruşları ile dayanışma ve işbirliği içinde bulunmak,

14. Deniz turizmi işletmelerinin verdikleri hizmetlerde standartlara uygunluğu tatbik etmek,

15. Üyeleri ile deniz turizmi sektörü arasında dayanışmayı sağlamak, kurallarına uymamayı adet edinen yat sahiplerini dernek üyelerine duyurmak ve uyarmak,

16. Sektörle ilgili istatistikler derlemek ve yayınlamak,

17. Deniz turizmi sektöründe çalışan her kademedeki personelin mesleki konularda eğitimi için gerekli seminer ve toplantılar düzenlemek, kurslar açılmasını sağlamak, başarılı personeli ödüllendirmek, haksız ve maksatsız personel transferine engel olmak,

18. Deniz turizmi sektöründe her türlü haksız rekabeti önlemek amacıyla ücret sistemi ve uygulamalarında ulusal ve uluslararası kurallara uygun standartların oluşmasını sağlamak,

19. Üyelerin mensubu bulunduğu yatırım ve işletmelerin birbirleriyle olan uyuşmazlıklarında hakem görevini üstlenmek,

20. Dernek ihtiyaçları için taşınır ve taşınmaz mallar satın almak, kiralamak, inşa etmek, satmak veya gerektiğinde işletmek,

21. Marinalarda bağlanan yatların kaptan ve sahiplerinin yasalara ve marina kurallarına uygun olmayan istek ve çıkarlarına karşı dernek üyelilerini korumak,

22. Ülkemizdeki yat işletmeciliğinin ve deniz turizmi sektörünü oluşturan tüm unsurların gelişmesinde yardımcı olmak,

23. Deniz turizminin gelişme potansiyeli bulunan yörelerde ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği yapmak suretiyle sosyal ve fiziksel alt yapının gelişiminin sağlanmasına yardımcı olmak,

24. Uluslararası faaliyetlerde bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak.

Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Biçimleri
Dernek amaçlarını gerçekleştirmek üzere aşağıda belirlenen biçimlerde yurt içinde ve yurt dışında faaliyet gösterir.

1. Faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapmak,

2. Kurs, seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek,

3. Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda sosyal iletişim medya araçları ile dergi, bülten gibi yayınlar çıkarmak, her türlü hediyelik, tanıtıcı ve eğitici eşyalar yaptırmak ve dağıtmak,

4. Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,

5. Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek,

6. Tüzük amacının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyulan gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek,

7. Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,

8. Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek,

9. Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda yurt içinde ve yurt dışında vakıf kurmak, federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak, gerekli izin alınarak derneklerin kurabileceği tesisleri kurmak,

10. Yasalar ve Tüzük hükümleri uyarınca, ülke yararına yönelik ve derneğin amaçlarına uygun olarak uluslararası faaliyetlerde bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak,

11. Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,

12. Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturmak,

13. Dernek içinde oluşturulacak komiteler ya da uzman ve danışmanlar aracılığı ile amaç ve çalışma konularında incelemeler ve araştırmalar yapmak,

Derneğin Faaliyet Alanı
Dernek, deniz turizmi alanında yurt içinde ve yurt dışında faaliyet gösterir.

Üye Olma Hakkı ve Üyelik İşlemleri

Madde 3- Aşağıda belirtilen kişiler derneğe üye olabilir.
Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve mevzuatın öngördüğü koşulları taşıyan, deniz turizmi sektöründe halen faaliyette bulunan veya bulunmuş her gerçek kişi ile deniz turizmi alanında yatırım veya işletmecilik yapan şirket veya bu alanda faaliyette bulunan kooperatif, dernek vb. gibi tüzel kişilikler bu derneğe üye olma hakkına sahiptir. Tüzel kişilikler, yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği kişi tarafından temsil edilir. Tüzel kişilikler ayrıca faal kadrosundan ikinci bir kişiyi de gerçek kişi olarak üyeliğe önerme hakkına sahiptir.
Yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması gerekir. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz.

Üyelik İşlemleri:
Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.

Derneğin asıl üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir.
Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış derneğin amaçlarına ulaşması için yardım ve yararı dokunmuş, yurt içinde veya yurt dışında turizme yaptıkları üstün hizmetleri nedeniyle temayüz etmiş, iyi karakter sahibi ve meslek itibarı olan kişiler yönetim kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul edilebilir.

Derneğin şube sayısı üçten fazla olduğunda dernek merkezinde kayıtlı bulunanların üyelik kayıtları şubelere aktarılır. Yeni üyelik müracaatları şubelere yapılır. Üyeliğe kabul ve üyelikten silinme işlemleri şube yönetim kurulları tarafından yapılır ve en çok otuz gün içinde bir yazıyla Genel Merkeze bildirilir.

Üyelikten Çıkma
Madde 4-Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir.
Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

Üyelikten Çıkarılma
Madde 5-Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller.

1. Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,
2. Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,
3. Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını altı ay içinde ödememek,
4. Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak,
5. Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,

Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır.
Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez.
Dernek üyeliğinden çıkartılan gerçek kişi veya tüzel kişi üyeler bir yıl geçmeden tekrar derneğe üye olamazlar. Tekrar üye olacakların müracaatları ilk girişteki gibi değerlendirilir.

DERNEK ORGANLARI:
Madde 6- Derneğin Organları aşağıda gösterilmiştir.
1. Genel Kurul
2. Yönetim Kurulu
3. Denetim Kurulu

Dernek Genel Kurulunun Kuruluş Şekli, Toplanma Zamanı ve Çağrı ve Toplantı Usulü
Madde 7- Genel kurul, derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı üyelerden oluşur. Derneğin şubesinin açılması durumunda ise şube sayısı üçe kadar genel merkez ve şubelerinde kayıtlı üyelerden; şube sayısı üçten fazla olması durumunda ise genel merkezdeki kayıtlı üyeler şubelere nakledilerek şubelerin genel kurullarında seçilen delegelerden oluşur.
Genel Kurul;
1-Bu tüzükte belli edilen zamanda olağan,
2-Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır.
Olağan genel kurul, üç yılda bir, Nisan ayı içerisinde, yönetim kurulu tarafından belirlenecek tarih, yer ve saatte toplanır.
Yönetim Kurulu veya denetim Kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinde 1/5’inin yazılı isteği üzerine 30 gün içinde olağanüstü toplanır.

Çağrı Usulü:
Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az onbeş gün önceden, toplantının günü, saati, yeri ve gündemi en az bir gazetede veya derneğin internet sayfasında ilan edilmek, yazılı olarak bildirilmek, üyenin bildirdiği elektronik posta adresine ya da iletişim numarasına mesaj gönderilmek veya mahalli yayın araçları kullanılmak suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.
Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

Toplantı Usulü
Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.
Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.
Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.
Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazirun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.
Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.
Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.
Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır.
Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.
Genel Kurulun Oy kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri
Madde 8- Genel kurulda, aksine karar alınmamışsa, oylamalar açık olarak yapılır. Açık oylamada, genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır.

Gizli oylama yapılacak olması durumunda ise, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kağıtlar veya oy pusulaları üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılır ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak sonuç belirlenir.
Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.

Genel Kurulun Görev ve Yetkileri
Madde 9- Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.
1. Dernek organlarının seçilmesi,

2. Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,

3. Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası,

4. Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,

5. Derneğin diğer organlarının denetlenmesi ve gerek görüldüğünde haklı sebeplerle onların görevden alınması,

6. Üyeliğin reddi veya üyelikten çıkarma hakkında verilen yönetim kurulu kararlarına karşı yapılan itirazların incelenmesi ve karara bağlanması,

7. Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,

8. Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması,

9. Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi,

10. Derneğin federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması,

11. Derneğin şubelerinin açılmasının kararlaştırılması ve açılmasına karar verilen şube ile ilgili işlemlerin yürütülmesi hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,

12. Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,

13. Derneğin vakıf kurması,

14. Derneğin fesih edilmesi,

15. Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması,

16. Derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işlerin görülmesi ve yetkilerin kullanılması,

17. Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,
Genel kurul, derneğin diğer organlarını denetler ve onları haklı sebeplerle her zaman görevden alabilir. Derneğin en yetkili organı olarak, derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işleri görür ve yetkileri kullanır.
Yönetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri
Madde 10- Yönetim kurulu, dokuz (9) asıl ve beş (5) yedek üye olarak genel kurulca seçilir.
Yönetim kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü yaparak başkan, başkan yardımcısı, sayman ve üye’yi belirler. Ayrıca, dernek üyeleri arasından veya gerek görür ise dernek dışından bir genel sekreter seçebilir.

Yönetim kurulu, tüm üyelerin haber edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir. Üye tamsayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır.

Yönetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.
1. Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden birine veya bir üçüncü kişiye yetki vermek,

2. Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,

3. Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak,

4. Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,

5. Genel kurulun verdiği yetki ile şube açmaya ilişkin işlemlerin yürütülmesini sağlamak,

6. Derneğin şubelerinin denetlenmesini sağlamak,

7. Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak,

8. Genel kurulda alınan kararları uygulamak,

9. Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek, toplandığında genel kurula sunmak,

10. Bütçenin uygulanmasını sağlamak,

11. Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek,

12. Derneğin amacını gerçekleştirmek için yetki sınırları içinde her çeşit kararı almak ve uygulamak,

13. Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak,

Genel Sekreterin Görev ve Yetkileri
Genel Sekreter, Yönetim Kurulunun faaliyetlerini yürütebilmesi için bir çalışma planı çerçevesinde aşağıda belirtilen görevleri yerine getirir:
1. Yönetim Kurulu Toplantısı gündeminin hazırlanması,

2. Yönetim Kurulu görüşmelerindeki kararların yazımı ve Yönetim Kurulu üyelerine imzalatılması,

3. Toplantı davetiyelerinin ve tüm yazışmalarının hazırlanması,

4. Derneğin kamu kurum ve kuruluşlarıyla olan ilişkilerinin düzenlenmesi,

5. Yönetim Kurulunun onayı ile Genel Kurula sunulacak çalışma programının ve faaliyet raporunun hazırlanması,

6. Üyelere kimlik kartı verilmesinin sağlanması,
7. Derneğin amacında belirtilen konulardaki faaliyetlerin organizasyonu,

8. Yeni üye adaylarının başvurularının alınması,

9. Üye kayıt bilgileri ve aidat ödeme durumunun izlenmesi,

10. Yapılan iş ve işlemlerin ilgili dernek defterlerine işlenmesi,

11. Yetki verilen konularda faaliyetlerin yerine getirilmesi,

12. Yönetim Kurulu Başkanı tarafından verilen diğer Dernek faaliyetlerine ilişkin görevlerin yerine getirilmesi,

Denetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri
Madde 11- Denetim kurulu, 3 (üç) asıl ve3 (üç) yedek üye olarak genel kurulca seçilir.
Denetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

Denetim Kurulunun Görev ve Yetkileri:
Denetim kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.
Denetim kurulu; gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırır.

Derneğin Gelir Kaynakları
Madde 12-Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır.

1. Üye aidatı: Üyelerden giriş ve aylık ödentisi alınır. Ancak bu ödenti miktarlarını belirlemeye genel kurul yetkilidir,

a) Aylık Ödenti: Üyeler için her çalışma dönemi bütçesinde öngörülen ve üyeliğin devamı süresince ödenmesi zorunlu tutardır.

b) Giriş Ödentisi: Bir defaya özgü olmak üzere her çalışma dönemi bütçesinde üyeliğe kabul edilen yeni üyeler için, öngörülen tutardır.

2. Şube ödentisi: Derneğin genel giderlerini karşılamak üzere şubeler tarafından tahsil edilen üye ödentilerinin %50’si altı ayda bir genel merkeze gönderilir, ancak gönderilecek bu oranı belirlemeye genel kurul yetkilidir.

3. Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar,

4. Dernek tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,
5. Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,
6. Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar,
7. Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar,
8. Diğer gelirler.
Derneğin Defter Tutma Esas ve Usulleri ve Tutulacak Defterler

Madde 13-Defter tutma esasları;
Dernekte, işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak, yıllık brüt yasal sınırı aşması durumunda takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur.
Bilanço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşülürse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir.
Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutulabilir.
Her halde dernek ile şubeler aynı esasta defter tutarlar.
Derneğin ticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.

Kayıt Usulü
Derneğin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.
Tutulacak Defterler
Dernekte, aşağıda yazılı defterler tutulur.
İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:
1-Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.
2-Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.
3-Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.
4-İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.
5-Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.

Defterlerin Tasdiki
Dernekte, tutulması zorunlu olan defterler, kullanmaya başlamadan önce il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz.
Gelir Tablosu ve Bilanço Düzenlenmesi
İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması nedeniyle yıl sonlarında “İşletme Hesabı Tablosu” düzenlenir.
Derneğin Gelir ve Gider İşlemleri
Madde 14-Gelir ve gider belgeleri;
Dernek gelirleri, “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Dernek gelirleri bankalar aracılığı ile tahsil edilir ve banka tarafından düzenlenen dekond veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.
Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için “Gider Makbuzu” veya “Banka Dekontu” gibi belgeler harcama belgesi olarak kullanılır.
Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir.

Alındı Belgeleri
Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri” yönetim kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır.
Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

Yetki Belgesi
Yönetim kurulu asıl üyeleri hariç, dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden “Yetki Belgesi” dernek tarafından iki nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yönetim kurulu asıl üyeleri yetki belgesi olmadan gelir tahsil edebilir.
Yetki belgelerinin süresi yönetim kurulu tarafından en çok bir yıl olarak belirlenir. Süresi biten yetki belgeleri birinci fıkraya göre yenilenir. Yetki belgesinin süresinin bitmesi veya adına yetki belgesi düzenlenen kişinin görevinden ayrılması, ölümü, işine veya görevine son verilmesi gibi hallerde, verilmiş olan yetki belgelerinin dernek yönetim kuruluna bir hafta içinde teslimi zorunludur. Ayrıca, gelir toplama yetkisi yönetim kurulu kararı ile her zaman iptal edilebilir.

Gelir ve Gider Belgelerinin Saklama Süresi
Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.

Beyanname Verilmesi
Madde 15-Derneğin, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yıl sonu itibarıyla sonuçlarına ilişkin “Dernek Beyannamesi” dernek yönetim kurulu tarafından doldurarak, her takvim yılının ilk dört ayı içinde dernek başkanı tarafından mahallin mülki idare amirliğine verilir.

Bildirim Yükümlülüğü
Madde 16-Mülki amirliğe yapılacak bildirimler;

a) Genel Kurul Sonuç Bildirimi
Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren Genel Kurul Sonuç Bildirimi mülki idare amirliğine verilir. Genel kurul toplantısında tüzük değişikliği yapılması halinde; genel kurul toplantı tutanağı, tüzüğün değişen maddelerinin eski ve yeni şekli, her sayfası yönetim kurulu üyelerinin salt çoğunluğunca imzalanmış dernek tüzüğünün son şekli, bu fıkrada belirtilen süre içinde ve bir yazı ekinde mülki idare amirliğine verilir
b) Taşınmazların Bildirilmesi
Derneğin edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde “Taşınmaz Mal Bildirimi”ni doldurmak suretiyle mülki idare amirliğine bildirilir.
c) Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi
Dernek tarafından, yurtdışından yardım alınacak olması durumunda yardım alınmadan önce “Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi” doldurup mülki idare amirliğine bildirimde bulunulur.
Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur.
d) Değişikliklerin Bildirilmesi
Derneğin yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik “Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi”; genel kurul toplantısı dışında dernek organlarında meydana gelen değişiklikler “Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi” doldurulmak suretiyle, değişikliği izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir.
Dernek tüzüğünde yapılan değişiklikler de tüzük değişikliğinin yapıldığı genel kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde, genel kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirliğine bildirilir.

Derneğin İç Denetimi
Madde 17-Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.
Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

Derneğin Borçlanma Usulleri
Madde 18-Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

Derneğin Şubelerinin Kuruluşu
Madde 19-Dernek, gerekli görülen yerlerde genel kurul kararıyla şube açabilir. Bu amaçla dernek yönetim kurulunca yetki verilen en az üç kişilik kurucular kurulu, Dernekler Yönetmeliği’nde belirtilen şube kuruluş bildirimini ve gerekli belgeleri, şube açılacak yerin en büyük mülki amirliğine verir.

Şubelerin Görev ve Yetkileri
Madde 20-Şubeler, tüzel kişiliği olamayan, dernek amaç ve hizmet konuları doğrultusunda özerk faaliyetlerde bulunmakla görev ve yetkili, tüm işlemlerinden doğan alacak ve borçlarından ötürü kendisinin sorumlu olduğu dernek iç örgütüdür.

Şubelerin Organları ve Şubelere Uygulanacak Hükümler
Madde 21- Şubenin organları, genel kurul, yönetim kurulu ve denetim kurulu’dur.
Genel kurul, şubenin kayıtlı üyelerinden oluşur. Yönetim kurulu, beş (5) asıl ve beş (5) yedek, denetim kurulu ise üç (3) asıl ve üç (3) yedek üye olarak şube genel kurulunca seçilir.
Bu organların görev ve yetkileri ile bu tüzükte yer alan dernekle ilgili diğer hükümler, mevzuatın öngördüğü çerçevede şube’de de uygulanır.
Şubelerin Genel Kurullarının Toplanma Zamanı ve Genel Merkez Genel Kurulunda Nasıl Temsil Edileceği
Madde 22-Şubeler, genel kurul olağan toplantılarını genel merkez genel kurulu toplantısından en az iki ay önce bitirmek zorundadırlar.
Şubelerin olağan genel kurulu, üç (3) yılda bir, Ocak ayı içerisinde, şube yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.
Şubeler, genel kurul sonuç bildiriminin bir örneğini toplantının yapıldığı tarihi izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine ve dernek genel merkezine bildirmek zorundadırlar.
Şubeler, şube sayısının üçten az olması durumunda genel merkez genel kurulunda tüm üyelerin doğrudan katılımı ile; şube sayısının üçten fazla olması durumunda ise, şubede kayıtlı her yirmi (20) üye için bir (1), arta kalan üye sayısı on (10) ‘dan fazla ise bu üyeler içinde bir (1) olmak üzere şube genel kurulunda seçilecek delegeler aracılığı ile genel merkez genel kuruluna katılma hakkına sahiptir.
Genel merkez genel kuruluna en son şube genel kurulunda seçilen delegeler katılır. Genel merkez yönetim ve denetim kurulu üyeleri genel merkez genel kuruluna katılır, ancak şube adına delege seçilmedikleri sürece oy kullanamazlar.
Şubelerin yönetim veya denetim kurulunda görevli olanlar genel merkez yönetim veya denetim kuruluna seçildiklerinde şubedeki görevinden ayrılırlar

Temsilcilik Açma
Madde 23-Dernek, gerekli gördüğü yerlerde yurt içinde ve yurt dışında dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla yönetim kurulu kararıyla şubeler ve temsilcilik açabilir, platformlar oluşturabilir. Temsilciliğin adresi, yönetim kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin mülkî idare amirliğine yazılı olarak bildirilir. Temsilcilik, dernek genel kurulunda temsil edilmez. Şubeler temsilcilik açamazlar.

Tüzüğün Değiştirilme Şekli
Madde 24-Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir.
Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.
Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

Derneğin Feshi ve Mal Varlığının Tasfiye Şekli
Madde 25-Genel kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir.
Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.
Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

Tasfiye İşlemleri
Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “Tasfiye Halinde Deniz Turizmi Birliği Derneği” ibaresi kullanılır.
Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir. Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse derneğin bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.
Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.
Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.
Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

Hüküm Eksikliği
Madde 26-Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

Danışma (İstişare) Komisyonu
Madde 27-Yönetim kuruluna yardımcı olmak, derneğin kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlar arasındaki ilişkilerini yürütmek, derneğin amacını gerçekleştirmek için faaliyetleri ve geleceği ile ilgili öneriler geliştirmek ve Yönetim kurulunca talep edilen görevleri üstlenmek amacıyla Danışma (İstişare) Komisyonu oluşturulmuştur.
Dernek Yönetim Kurulu Başkanlığı yapmış üyelerden oluşur. Görevi son bulan Yönetim Kurulu Başkanı, Danışma (İstişare) Komisyonuna otomatik olarak üye olur.
Danışma komisyonu, kuruluşundan bu güne Dernek başkanlarına açık ve yılda en az bir kez toplanır. Toplantı gündemi bu Komisyonun gönüllü üyeleri tarafından saptanır ve sonuç notları ve tavsiye kararları Yönetim Kurulunun bilgisine bir rapor halinde sunulur. Danışma (İstişare) Komisyonu, faaliyetlerini Dernek Genel Sekreterliği koordinatörlüğünde gerçekleştirebilir.
Geçici Madde 1- Genel kurulda dernek organları oluşturulana kadar, derneği temsil edecek ve dernekle ilgili iş ve işlemleri yürütecek olan mevcut yönetim kurulu üyeleridir.
Bu tüzük 27 (Yirmiyedi) madde ve 1(Bir) geçici maddeden ibarettir.